Polisi Privasi

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta") telah berkuatkuasa pada 15 November 2013. Akta ini mengetengahkan perihal memproses data peribadi dalam transaksi komersial. Untuk tujuan Polisi Privasi ini, terma"memproses""Data Peribadi" dan"Data Peribadi Sensitif" adalah seperti maksud yang tertakluk di dalam Akta.


Bagaimana akta ini melibatkan anda?

Prudential BSN Takaful Berhad (yang termasuk semua anak-anak syarikat, syarikat berkaitan dan/atau syarikat bersekutu) ("Syarikat","kami","kita" atau"kami") adalah komited untuk melindungi privasi Data Peribadi anda yang merangkumi Data Peribadi Sensitif (secara kolektif,"Data peribadi"). Polisi Privasi ini mengutarakan bagaimana kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi anda selaras dengan undang-undang dan peraturan yang digunakan untuk perlindungan data.


Apakah jenis data peribadi yang kami kumpul?

Apabila anda memohon untuk mendapatkan produk / perkhidmatan kami, jenis-jenis Data Peribadi yang dikumpul dan diproses oleh kami mungkin termasuk maklumat seperti di bawah:

 • Nama
 • Kad Pengenalan/Nombor Pasport
 • Jantina
 • Warganegara
 • Tarikh lahir
 • Taraf Penduduk
 • Status perkahwinan
 • Alamat
 • Nombor telefon
 • Alamat emel
 • Butiran Pekerjaan
 • Maklumat kewangan
 • Data peribadi sensitif termasuk maklumat mengenai kesihatan fizikal dan mental serta agama
 • Data Peribadi anda yang diperoleh daripada agensi kerajaan, Biro Kredit Bank Negara Malaysia dan/atau agensi laporan kredit dan/atau apa-apa maklumat lain yang berkaitan yang kami mungkin perlukan untuk menyediakan  produk/perkhidmatan untuk anda.


Bagaimanakah kami mengumpul data peribadi anda?

Kami mengumpul Data Peribadi anda melalui pelbagai saluran. Saluran biasa (tetapi tidak terhad kepada) yang kami gunakan adalah apabila:

 • anda menyerahkan borang cadangan kepada kami untuk tujuan menyertai produk kami;
 • anda berinteraksi dengan mana-mana wakil kami;
 • anda memberi maklum balas terhadap permintaan kami untuk mendapatkan Data Peribadi tambahan;
 • anda melayari laman web kami dan melakukan transaksi secara dalam talian;
 • anda berinteraksi dengan pegawai khidmat pelanggan kami;
 • anda dihubungi oleh, dan memberi maklum balas kepada anggota telepemasaran kami; dan/atau
 • anda menyertai mana-mana peraduan atau promosi kami.

Di samping itu, kami juga boleh menerima, menyimpan dan memproses data peribadi anda yang disediakan atau disumberkan oleh mana-mana pihak ketiga, badan-badan rujukan kredit, pihak berkuasa dan penguatkuasa undang-undang, atas sebab-sebab termasuk penghantaran produk dan/atau perkhidmatan kami, untuk memenuhi syarat perjanjian dan/atau untuk mematuhi undang-undang dan peraturan kami.


Apakah tujuan pemprosesan data peribadi anda?

Dengan mendedahkan Data Peribadi anda kepada kami, anda telah bersetuju supaya kami menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut (secara kolektif dirujuk sebagai"Tujuan-Tujuan"):

 • untuk PruBSN Takaful menjalankan tugas sebagai pengendali Takaful, sebagai dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
 • memproses permohonan anda dan mengesahkan kelayakan anda untuk mendapatkan produk serta perkhidmatan takaful dan kewangan
 • peruntukan dan perancangan takaful, perkhidmatan kewangan atau produk berkaitan
 • memproses sebarang pemeriksaan kredit, perubatan, keselamatan dan pengunderaitan serta tuntutan takaful
 • memproses arahan pembayaran
 • memberi maklum balas terhadap pertanyaan anda
 • memaklumkan anda mengenai produk dan perkhidmatan kami
 • memaklumkan anda mengenai kempen dan promosi kami berkaitan dengan perkhidmatan takaful atau kewangan atau produk pengurusan kewangan kami yang berkaitan, serta daripada entiti lain yang mana Prudential plc adalah syarikat induk utama atau sekiranya anda telah memberikan persetujuan khusus kepada kami untuk merangkumi rakan institusi kewangan
 • statistik dan kajian
 • membuat semakan pelan takaful dan analisis keperluan
 • mencegah, menyiasat dan melaporkan apa-apa aktiviti pengubahan wang yang sebenar atau yang disyaki, pembiayaan keganasan, rasuah, penipuan yang sebenar atau yang disyaki termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan takaful, pengelakan cukai, pengelakan sekatan ekonomi atau perdagangan, dan aktiviti-aktiviti jenayah secara am atau aktiviti-aktiviti lain yang menyalahi undang-undang
 • menjalankan takaful semula
 • menjalankan siasatan atau bekerjasama/membantu dalam penyiasatan yang dijalankan oleh pengendali takaful lain terhadap mana-mana perantara takaful dan pembekal perkhidmatan daripada pihak ketiga untuk sebarang dakwaan penipuan, konspirasi, melanggar mana-mana undang-undang, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan, kod amalan, salah laku atau apa-apa tingkah laku atau amalan yang tidak beretika
 • untuk digunakan bagi tujuan berkongsi maklumat dengan persatuan takaful dan mana-mana sistem perkongsian maklumat
 • sebarang tujuan lain berkaitan dengan penyediaan sebarang produk atau perkhidmatan untuk anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada pengunderaitan pelan dan perkhidmatan takaful
 • sebarang tujuan lain yang kami anggap perlu atau sesuai sejajar dengan undang-undang dan peraturan yang digunakan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada tujuan pematuhanan syarat sebarang pihak berkuasa kerajaan atau penguasa peraturan, atau mahkamah perundangan yang mempunyai bidang kuasa kompeten


Kepada siapakah kami mendedahkan data peribadi anda?

Kita tidak akan dengan sengaja mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan tanpa mendapatkan persetujuan anda. Walau bagaimanapun, kami boleh mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga seperti berikut, untuk satu atau lebih daripada tujuan di atas:

 • individu atau organisasi di dalam kumpulan syarikat kami (termasuk anak syarikat, syarikat-syarikat yang berkaitan dan/atau syarikat-syarikat bersekutu)
 • rakan kongsi bankasurans, penyedia perkhidmatan luar daripada pihak ketiga, pusat panggilan daripada pihak ketiga, pengantara takaful, broker takaful bebas atau penasihat kewangan
 • penyedia perkhidmatan takaful semula
 • syarikat penyiasatan atau ajuster kerugian/juruukur atau pihak-pihak lain yang perlu untuk memproses data peribadi untuk tujuan tuntutan
 • pihak berkuasa berkaitan kerajaan, agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, tribunal, badan-badan kawal selia dan/atau agensi berkanun
 • persatuan industri dan persekutuan
 • doktor, pakar perubatan, hospital, klinik atau institusi penjagaan kesihatan
 • juruaudit, perunding, peguam, akauntan, pengurus dana atau penasihat profesional lain yang dilantik berhubung dengan perniagaan kami secara sulit, yang dilantik untuk menyediakan perkhidmatan kepada kami
 • Bank-bank, syarikat kad kredit atau institusi kewangan lain untuk tujuan pemungutan atau pemulangan apa-apa wang yang perlu dibayar
 • mana-mana orang yang dibenarkan oleh anda atau, jika perlu wasi, pentadbir atau wakil yang sah
 • sistem perkongsian maklumat, bagi membolehkan pertukaran maklumat di antara pengendali takaful untuk memudahkan pencegahan dan pengesanan penipuan
 • mana-mana individu yang perlu didedahkan dengan maklumat anda bagi tujuan penyiasatan apa-apa dakwaan terhadap pengantara takaful dan pembekal perkhidmatan daripada pihak ketiga di mana mereka melanggar mana-mana undang-undang, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan, kod amalan, salah laku atau tingkah laku atau amalan yang tidak beretika
 • mana-mana individu yang perlu didedahkan dengan maklumat anda bagi tujuan penyiasatan di bawah mana-mana undang-undang bertulis, prosiding jenayah atau prosiding sivil, atau mana-mana individu yang perlu didedahkan dengan maklumat anda di bawah perintah mahkamah
 • pembekal perkhidmatan daripada pihak ketiga yang lain yang dilantik untuk menyediakan pentadbiran, telekomunikasi, pembayaran, pemprosesan data, penyimpanan data, atau perkhidmatan lain kepada kami dan/atau mana-mana ahli kumpulan syarikat kami dan/atau persatuan takaful berkaitan dengan tujuan di atas
 • rakan kongsi perniagaan, pembekal, penjual, pengedar, kontraktor atau ejen yang menyediakan produk dan/atau perkhidmatan yang diperlukan untuk mengendalikan dan mengekalkan perniagaan kami
 • orang awam apabila anda menjadi pemenang dalam pertandingan, mengambil bahagian dalam acara-acara kami, persidangan, ceramah dan seminar dengan menyiarkan nama, gambar dan data peribadi lain tanpa pampasan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti
 • mana-mana pihak ketiga (dan penasihat/wakilnya) berkaitan dengan penyusunan semula, penggabungan, penjualan, penggabungan, pemerolehan, usaha sama, penyerahan hak, pemindahan, senaman pembiayaan atau penjualan aset yang berkaitan dengan mana-mana bahagian Syarikat
 • Ahli keluarga terdekat anda dan/atau individu yang perlu dihubungan sekiranya berlaku kecemasan sebagaimana yang diberitahu kepada kami dari semasa ke semasa
 • pengganti dalam hakmilik
 • mana-mana orang lain yang munasabah dalam usaha kita untuk mengendalikan dan mengekalkan perniagaan kami atau menjalankan aktiviti yang dinyatakan dalam Tujuan atau seperti yang diarahkan oleh anda


Bagaimanakah kami melindungi data anda?

Keselamatan data peribadi anda merupakan keutamaan kami. Kami mengambil semua langkah fizikal, teknikal dan organisasi yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan data peribadi. Jika kami mendedahkan apa-apa data peribadi anda kepada ejen atau penyedia perkhidmatan kami yang diberi kuasa, mereka dikehendaki melindungi data peribadi yang diberikan kepada mereka sewajarnya.


Berapa lamakah kami boleh menyimpan data peribadi anda?

Kami hanya akan menyimpan data peribadi anda selama mana yang perlu untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan atau untuk mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan serta keperluan dalaman. Selepas itu, kami akan memusnahkan atau menghapuskan terus data anda.


Ketepatan data peribadi anda

Kami beranggapan bahawa semua data peribadi yang diberikan oleh anda adalah tepat dan lengkap, dan tidak mengelirukan atau ketinggalan zaman. Anda akan segera mengemas kini maklumat tersebut sekiranya berlaku apa-apa perubahan kepada data peribadi anda.


Bagaimanakah anda boleh mengakses/membetulkan/mengemaskini data peribadi anda?

Setakat mana undang-undang yang terpakai membolehkan, anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada, meminta salinan, meminta untuk mengemas kini atau membetulkan data peribadi anda yang disimpan oleh kami. Kami mungkin mengenakan bayaran yang kecil (jumlah seperti yang dibenarkan oleh PDPA) untuk menampung kos pentadbiran yang terlibat dalam memproses permintaan anda untuk mengakses data peribadi anda. Anda mempunyai hak pada bila-bila masa untuk meminta kami menghadkan pemprosesan dan penggunaan data peribadi anda (sebagai contoh, meminta kami untuk menghentikan pemasaran dan penghantaran apa-apa bahan promosi atau menghubungi anda untuk tujuan pemasaran).

Selain itu, anda juga mempunyai hak, melalui notis secara bertulis, untuk memaklumkan kepada kami bahawa anda ingin menarik balik (sepenuhnya atau sebahagian) kebenaran yang diberikan sebelum ini kepada kami, tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang, syarat-syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah untuk penarikan balik persetujuan untuk dilaksanakan. Walau bagaimanapun, penarikan semula persetujuan anda boleh menyebabkan tindakan undang-undang tertentu yang timbul daripada penarikan balik itu. Dalam hal ini, bergantung kepada sejauh mana penarikan balik persetujuan untuk kami memproses data peribadi anda, ia mungkin bermakna bahawa kita tidak akan dapat meneruskan hubungan yang sedia ada atau kontrak yang anda ada dengan kami akan perlu ditamatkan.


Data peribadi daripada kanak-kanak dan individu lain

Setakat yang anda telah berikan (atau akan menyediakan) data peribadi tentang ahli keluarga anda, pasangan, orang tanggungan lain (jika anda seorang individu), pengarah, pemegang saham, pekerja, wakil, ejen (jika anda seorang entiti korporat/organisasi ) dan/atau individu lain, anda mengesahkan yang anda telah menjelaskan (atau menjelaskan) kepada mereka bahawa data peribadi mereka akan diberikan kepada, dan diproses oleh kami dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah mendapatkan persetujuan untuk pemprosesan (termasuk pendedahan dan pemindahan) data peribadi mereka selaras dengan Dasar Privasi ini.

Berkenaan dengan anak di bawah umur (iaitu individu di bawah umur 18 tahun) atau individu yang tidak berkemampuan secara sah untuk memberi kebenaran, anda perlu mengesahkan bahawa anda adalah ibu bapa atau penjaga atau orang yang mempunyai tanggungjawab ibu bapa ke atas mereka atau orang yang dilantik oleh mahkamah untuk menguruskan hal ehwal mereka atau bahawa mereka telah melantik anda untuk bertindak bagi mereka, untuk memberi kebenaran bagi pihak mereka untuk pemprosesan (termasuk pendedahan dan pemindahan) data peribadi mereka selaras dengan Dasar Privasi ini.


Bagaimana jika maklumat peribadi yang anda berikan adalah tidak lengkap?

Di mana ia dinyatakan (contohnya dalam borang permohonan atau borang pembukaan akaun), ia adalah wajib untuk memberikan maklumat peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk produk atau perkhidmatan kami. Sekiranya anda menolak untuk memberikan apa-apa maklumat peribadi yang wajib tersebut, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan/permintaan anda atau menyediakan anda dengan produk atau perkhidmatan kami.


Perubahan pada Notis Privasi ini

Kami mempunyai hak untuk mengubah atau meminda Dasar Privasi ini pada bila-bila masa dan pada budi bicara mutlak kami untuk memastikan bahawa Dasar Privasi ini adalah selaras dengan perkembangan masa depan, trend industri kami dan/atau mana-mana perubahan dalam undang-undang atau peraturan. Sebarang pindaan kepada Polisi Privasi ini akan berkuatkuasa dengan notis kepada anda. Dengan terus berkomunikasi dengan kami, menggunakan perkhidmatan kami, membeli produk dan / atau akses kami kepada laman ini selepas diberitahu tentang apa-apa pindaan kepada Polisi Privasi ini, anda akan dianggap sebagai telah bersetuju dengan dan menerima orang-orang pindaan.


Bagaimanakah anda boleh menghubungi kami?

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, atau mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, atau ingin membuat aduan atau data akses atau permintaan pembetulan berkenaan dengan data peribadi anda, anda boleh menghubungi kami di nombor telefon yang di bawah:

Pegawai Khidmat Pelanggan
Tel: 03 2053 7188
Fax: 03 2725 8585
E-mel: [email protected] 

Back to Top