Pilih bahasa anda

Tadbir Urus Korporat

Kami menetapkan standard tertinggi dalam tadbir urus korporat untuk memastikan integriti syarikat dalam tanggungjawabnya terhadap para pemegang saham utama.

Penafian

Dokumen-dokumen ini (termasuk sebarang kandungan dan lampiran) adalah disediakan untuk kegunaan dan manfaat eksklusif Prudential BSN Takaful Berhad sahaja. Tiada bahagian daripada dokumen ini yang boleh diagihkan, disalin atau disampaikan kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis daripada kami. Kami tidak akan menanggung sebarang liabiliti kepada mana-mana pihak sekiranya dokumen ini digunakan untuk sebarang tujuan selain daripada yang dimaksudkan.