Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
close

Tadbir Urus Korporat

Kami menetapkan standard tertinggi dalam tadbir urus korporat untuk memastikan integriti syarikat dalam tanggungjawabnya terhadap para pemegang saham utama.

Penafian

Dokumen-dokumen ini (termasuk sebarang kandungan dan lampiran) adalah disediakan untuk kegunaan dan manfaat eksklusif Prudential BSN Takaful Berhad sahaja. Tiada bahagian daripada dokumen ini yang boleh diagihkan, disalin atau disampaikan kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis daripada kami. Kami tidak akan menanggung sebarang liabiliti kepada mana-mana pihak sekiranya dokumen ini digunakan untuk sebarang tujuan selain daripada yang dimaksudkan.