Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
close

Terms & Conditions

Terma & Syarat
Sila baca maklumat di bawah dengan teliti. Terma-terma dan syarat berikut dikenakan kepada penggunaan laman sesawang ini. Dengan mengakses laman sesawang ini, anda dengan ini memahami dan bersetuju untuk terikat dengan terma-terma dan syarat.

Maklumat yang disiarkan dalam laman sesawang ini hendaklah digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis dan tidak boleh diambil sebagai nasihat dari Prudential BSN Takaful Berhad (PruBSN).

Penafian
PruBSN telah mengambil segala langkah berjaga-jaga yang perlu untuk memastikan bahawa maklumat yang terkandung di dalam laman sesawang ini adalah terkini, tepat dan lengkap pada tarikh penerbitan. Sebarang representasi atau waranti dibuat (nyata atau tersirat) keboleh percayaan, ketepatan atau kesempurnaan maklumat tersebut. PruBSN tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan, atau apa-apa tindakan yang diambil dengan bergantung pada, apa-apa maklumat yang dipaparkan di laman sesawang ini.

Tiada jaminan juga diberikan bahawa laman sesawang ini adalah bebas daripada kesilapan, kecacatan, virus atau lain-lain program yang berniat jahat atau makro.

Pautan
Pautan dari atau ke laman sesawang luar adalah bertujuan untuk kemudahan sahaja. PruBSN tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan dalam apa jua cara untuk kandungan dan maklumat di laman-laman sesawang yang berkaitan, termasuk produk, perkhidmatan atau barangan lain yang ditawarkan melalui laman sesawang ini.

Notis hakcipta
Kandungan laman sesawang ini adalah harta PruBSN dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan antarabangsa. Anda boleh memuat turun atau mencetak bahagian-bahagian individu laman sesawang untuk kegunaan peribadi dan untuk maklumat sahaja, dengan syarat bahawa anda mengekalkan hak milik semua hak cipta dan lain-lain notis. Anda tidak boleh menghasilkan semula (secara keseluruhan atau sebahagian), mengubah suai, menyusun, membongkar atau menyiarkan atau menggunakan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung di dalam laman sesawang ini untuk apa-apa tujuan komersial, tanpa perlu menghubungi kami dan mendapatkan persetujuan bertulis.