Kami mengakui bahawa para pelanggan kami perlu diberi ruang untuk membuat maklum balas atau aduan.

Polisi dan Prosedur Aduan kami menjelaskan tahap perkhidmatan kami. Ia bertujuan untuk:

  • Memastikan aduan tersebut adalah semudah dan sejelas yang mungkin.
  • Memproses semua aduan secara serius dan sulit.
  • Menyelesaikan masalah dengan cepat dan berkesan untuk kepuasan para pelanggan dan rakan niaga kami.
  • Meningkatkan tahap perkhidmatan kami dengan mengambil aduan pelanggan sebagai peluang untuk kami belajar dan berkembang jauh ke hadapan.

Hubungi kami melalui:

Pusat Panggilan
Sebagai keutamaan, kami menggalakkan para pelanggan dan rakan niaga untuk menghubungi pusat panggilan kami di +603 20537188. Kami akan berusaha sedaya-upaya untuk menyelesaikan pertanyaan anda setakat kemampuan kami.

Surat & E-mel
Sebagai langkah alternatif, anda boleh menghantar aduan anda secara bertulis kepada:

Unit Maklum Balas Pelanggan (Customer Correspondence Unit)
Prudential BSN Takaful Berhad
Tingkat 12, Menara Prudential
Persiaran TRX Barat, Tun Razak Exchange,
55188, Kuala Lumpur
E-mel: customer@prubsn.com.my

Pengakuan Aduan

Setelah kami menerima aduan anda, kami akan memberikan anda nombor rujukan dan kami akan berhubung dengan anda dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh kami menerima aduan anda. Nombor rujukan tersebut akan digunakan di dalam semua surat-menyurat yang berkaitan dengan aduan anda.

Dalam usaha untuk kami menangani aduan anda dengan berkesan, sila berikan butiran aduan anda dan sertakan dokumen sokongan yang berkaitan.

Menjawab Aduan Anda

Memandangkan sifat aduan mungkin berbeza, kami akan berusaha untuk menyelesaikan aduan anda dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh ia diterima. Keputusan muktamad aduan anda akan disampaikan kepada anda tidak lewat daripada tiga puluh (30) hari dari tarikh aduan itu mula-mula dikemukakan. Dalam keadaan tertentu, kami mungkin memerlukan tempoh yang panjang untuk memberikan anda penyelesaian sepenuhnya. Dalam kes ini, kami akan memberikan anda penjelasan bertulis bersama-sama dengan makluman mengenai ketetapan tarikh yang dijangkakan bagi aduan anda.

Rayuan

Untuk menjaga kepentingan terbaik anda, anda mempunyai pilihan untuk merayu kepada Ketua Perkhidmatan Pelanggan kami di alamat di bawah jika anda tidak berpuas hati dengan hasil penyelesaian kami:

Unit Maklum Balas Pelanggan (Customer Correspondence Unit)
Prudential BSN Takaful Berhad
Tingkat 12, Menara Prudential
Persiaran TRX Barat, Tun Razak Exchange,
55188, Kuala Lumpur

Kami akan memaklumkan penerimaan rayuan tersebut secara bertulis dalam tempoh tiga (3) hari bekerja diikuti dengan jawapan sepenuhnya daripada kakitangan Perkhidmatan Pelanggan kami dalam empat belas (14) hari bekerja. Jika tempoh ini tidak mencukupi, kami akan memberikan penjelasan bertulis untuk memaklumkan bila anda boleh mendapat jawapan penuh.

Kami akan menyiasat aduan anda memaklumkan kepada anda hasilnya. Kami juga akan memaklumkan kepada anda tentang jenis tindakan yang boleh diambil jika anda masih tidak berpuas hati dengan jawapan kami.

Ombudsman Perkhidmatan Kewangan dan Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK) BNM
Ombudsman Perkhidmatan Kewangan dan Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK) BNM ditubuhkan untuk menawarkan perlindungan kepada pelanggan dan membantu anda menyelesaikan sebarang pertikaian tuntutan antara anda dan kami. Jika anda tidak berpuas hati dengan keputusan kami, anda boleh menulis kepada alamat berikut: 

Ketua Pegawai Eksekutif
Ombudsman Perkhidmatan Kewangan (664393P)
(Dahulu dikenali sebagai Biro Pengantaraan Kewangan)
Tingkat 14, Blok Utama
Menara Takaful Malaysia
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur

Faks: 603 22721577
Laman web: http://www.ofs.org.my


BNMTELELINK
Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK)
Bank Negara Malaysia
P.O Box 10922 
50929 Kuala Lumpur 

Tel: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) | Luar Negara: 603 21741717
Faks: 603 21741515
E-mel: bnmtelelink@bnm.gov.my
Laman web: www.bnm.gov.my

Back to Top